Transport

Ontdek Onze Diverse Transportdiensten

Ontdek de uitgebreide wereld van onze transportdiensten, die variëren van nauwgezet koeltransport tot snelle expresszendingen en professionele logistieke ondersteuning voor evenementen. Met toegewijde expertise bieden wij betrouwbare oplossingen voor diverse transportbehoeften. Wij werken onder de algemene logistieke voorwaarden.

Nationaal & internationaal transport van algemene goederen. Zowel huiftrailers, frigo trailers, box trailers, trailers met laadklep en city-trailers staan ter uwer beschikking.

Dankzij ons IT-systeem en centrale planning van orders en ritten kunnen we professioneel logistiek advies verstrekken. Orders worden op de voet  gevolgd vanaf het laden tot het lossen bij de klant. Een afgetekende vrachtbrief? Deze kan u direct na uitvoering raadplegen in ons planningssysteem.

In de wereld van koeltransport bestaat er geen ruimte voor fouten. Als je een transportbedrijf voor gekoeld transport inhuurt, moeten het ophalen en afleveren op tijd gebeuren. Met moderne apparatuur en ervaren chauffeurs bieden wij betrouwbare oplossingen.

Zijn er goederen die dringend ter plaatse moeten geraken?
Voor gans Europa kunnen we deze service aanbieden. Zowel met bestelwagen als trekker / oplegger.

Vervoer Engelbosch is gespecialiseerd in het transport en logistiek ondersteunen van festivals, evenementen & concerten.

Onze trekkers zijn uitgerust met compressors en koppelstukken. Alle tankwagens zijn voorzien van slangen en pompen om vloeibare levensmiddelen te lossen.

Wanneer extra veiligheid vereist is bij het lossen, kunnen we een tankwagen met dodemansknop aanbieden.

Onze containerchassis zijn geschikt voor het transport van verschillende types tankcontainers. Tevens beschikken we over kipcontainerchassis. Moeten uw goederen op een bepaalde temperatuur gehouden worden? Dan kan de container ook verwarmd worden met een genset.

We organiseren nationale en internationale containertransporten van de haven van Antwerpen, hoofdzakelijk naar de Benelux, Frankrijk, en Duitsland. Bovendien beschikken we over de noodzakelijke vergunningen voor afvaltransporten in deze regio’s. Ook voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR-colli) kunnen we u van dienst zijn.

Onze voertuigen zijn permanent vergund voor uitzonderlijk transport in gans België. Hierdoor kunnen we zeer snel  reageren op aanvragen van klanten.

  • bouw- & grondverzetmachines
  • machines en onderdelen voor de landbouwsector
  • constructies

1 DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. A.L.V: Algemene Logistieke Voorwaarden.
1.2. BW: Burgerlijk Wetboek.
1.3. ABAS-KVBG-voorwaarden: algemene voorwaarden voor de goederenbehandeling en de eraan
verwante activiteiten aan de haven van Antwerpen.
1.4. CEB/VEA-voorwaarden: Algemene Belgische Expeditievoorwaarden van de Confederatie der
Expediteurs van België.
1.5. Logistieke Dienstverleningsovereenkomst: de overeenkomst waarbij de Logistieke
Dienstverlener zich jegens de Opdrachtgever verbindt tot het verrichten van Logistieke
Dienstverlening.
1.6. Logistieke Dienstverlening: alle overeengekomen prestaties van welke aard ook die verband
houden met de behandeling en distributie van goederen zo o.m. doch niet beperkt tot
ontvangst inslag, opslag, uitslag, voorraadbeheer, orderbehandeling, verzendgereed maken,
facturering, met betrekking tot goederen alsmede de hiermede verband houdende informatieuitwisseling en het beheer daarvan, douane opdrachten , transport en expeditie. Onder geen
beding zal fiscale vertegenwoordiging onder deze voorwaarden ressorteren.
1.7. Logistieke Dienstverlener: degene die de overeenkomst met de Opdrachtgever sluit en uit dien
hoofde de Logistieke Dienstverlening verricht;
1.8. Logistiek Centrum: de ruimte(n) waar de Logistieke Dienstverlening plaatsvindt.
1.9. Bijkomende Werkzaamheden: overeengekomen werkzaamheden, niet overeengekomen bij
het sluiten van de oorspronkelijke overeenkomst tot Logistieke Dienstverlening.
1.10. Geadresseerde: degene, aan wie de Logistieke Dienstverlener goederen krachtens de
overeenkomst dient af te leveren.
1.11. Opdrachtgever: degene die met de Logistieke Dienstverlener een overeenkomst heeft
gesloten.
1.12. Inontvangstneming: het moment waarop de Logistieke Dienstverlener zich de goederen laat
overhandigen, waarbij desgevallend voorbehoud kan gemaakt worden, en waarna zij onder de
hoede en het beheer van de Logistieke Dienstverlener verblijven.
Algemene Logistieke Voorwaarden
Pagina 2 van 11
1.13. Aflevering: het moment waarop de geadresseerde zich de goederen laat overhandigen,
waarbij desgevallend voorbehoud kan gemaakt worden, en waarna zij niet langer onder de
hoede en het beheer van de Logistieke Dienstverlener verblijven.
1.14. Overmacht: alle omstandigheden waarop de Logistieke Dienstverlener geen vat heeft of
behoort te hebben en welke hem menselijkerwijze in de praktische onmogelijkheid stellen om
zijn verplichtingen na te komen
1.15. Werkdagen: alle kalenderdagen, met uitzondering van zaterdagen, zondagen, alsmede alle
wettelijk erkende feestdagen in België.
1.16. Stockverschillen: een niet verklaarbaar verschil tussen de fysieke voorraad en de voorraad
zoals die blijkens de voorraadadministratie van de Logistieke Dienstverlener zou moeten zijn,
behoudens tegenbewijs door de Opdrachtgever.
1.17 CMR: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de
weg dd. 19 mei 1956 (conventie van Genève).
1.18 CIM: Uniform Rules Concerning the Contract of International Carriage of Goods by Rail dd. 1
juli 2006.
1.19. FIATA: Fiata model rules for freight forwarding services.
1.20. CMNI: het Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen
over de binnenwateren (CMNI) van 22 juni 2001.
2 WERKINGSSFEER
2.1. Bij ontstentenis van uitdrukkelijk en andersluidend schriftelijk akkoord tussen partijen, zijn
de A.L.V. van toepassing op de Logistieke Dienstverleningsovereenkomst en de Bijkomende
Werkzaamheden, voor zover deze niet in strijd zijn met dwingend recht en de openbare orde.
De algemene voorwaarden van de Opdrachtgever op de rechtsverhouding tussen partijen wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
2.2. Bij ontstentenis van uitdrukkelijk en andersluidend schriftelijk akkoord tussen partijen, zijn
alle in het kader van deze Logistieke Dienstverleningsovereenkomst uitgevoerde transporten
onderhevig aan de bepalingen van de internationale verdragen en dwingende wetgeving die op het
betreffende transport van toepassing zijn (CMR, aangevuld met de Algemene Voorwaarden voor
Wegvervoer zoals opgemaakt door TLV, Febetra en UPTR indien het om Belgische
vrachtbriefformulieren gaat en deze niet strijdig zijn met terzake geldende dwingende wetgeving,
CIM, CMNI, FIATA, …).
2.3. Bij ontstentenis van andersluidende contractuele afspraken zullen alle in het kader van deze
Logistieke Dienstverleningsovereenkomst uitgevoerde expeditie-, douane, BTW opdrachten
onderworpen zijn aan de bepalingen van de CEB/VEA-voorwaarden
2.4. Bij ontstentenis van andersluidende contractuele afspraken zullen alle stouwerij-activiteiten
uitgevoerd in het kader van vervoer over het water in het kader van deze A.L.V. onderhevig zijn aan
de bepalingen van de ABAS-KVBG-voorwaarden.
Algemene Logistieke Voorwaarden
Pagina 3 van 11
2.5. Iedere overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de offerte van
de Logistieke Dienstverlener door de Opdrachtgever bevestigd wordt, dan wel indien de Logistieke
Dienstverlener de opdracht feitelijk in uitvoering heeft genomen.
3 VERPLICHTINGEN VAN DE LOGISTIEKE DIENSTVERLENER
De Logistieke Dienstverlener is verplicht:
3.1. de Logistieke Dienstverlening en, in voorkomend geval, de Bijkomende Werkzaamheden,
overeengekomen met de Opdrachtgever te verrichten.
3.2. De overeengekomen goederen op de overeengekomen plaats, tijd en wijze, vergezeld van
een vervoerdocument en de overige door de Opdrachtgever eventueel verstrekte documenten in
ontvangst te nemen en in dezelfde staat als waarin hij deze ontvangen heeft, dan wel in de
overeengekomen staat, af te leveren.
Indien een overeengekomen termijn voor Inontvangstneming of Aflevering ontbreekt, dienen deze
overeengekomen werkzaamheden plaats te vinden binnen de tijd welke een Logistieke
Dienstverlener, te rekenen vanaf het moment dat de Inontvangstneming dan wel de Aflevering
wordt verzocht, daarvoor redelijkerwijze nodig heeft. Deze termijn wordt dan geacht de
overeengekomen termijn te zijn.
De goederen in ontvangst te nemen, eventueel voorbehoud op het vervoerdocument aan te brengen
met betrekking tot uiterlijk zichtbare schade en hoeveelheid, en er de Opdrachtgever over in te
lichten opdat deze de nodige maatregelen kan nemen.
3.3. Eén of meer contactpersonen aan te wijzen en daarvan opgave te doen aan de Opdrachtgever.
3.4. Indien de Logistieke Dienstverlener verzuimt één of meer contactpersonen aan te wijzen als
bedoeld in artikel 3 lid 3 wordt degene, die namens de Logistieke Dienstverlener de overeenkomst
tot Logistieke Dienstverlening heeft ondertekend, geacht contactpersoon te zijn.
3.5. Ervoor te zorgen dat de opslag en de behandeling van de goederen geschiedt in gepaste
ruimtes, voorzien van de nodige vergunningen in voorkomend geval. Elke wijziging van
overeengekomen Logistiek Centrum wordt gemeld aan de Opdrachtgever.
3.6. Zich als een goede huisvader te gedragen ten aanzien van de goederen en indien dit
noodzakelijk zou zijn tot het behoud van de goederen op kosten van de Opdrachtgever, alle redelijke
maatregelen te nemen, ook diegene die niet rechtstreeks voortvloeien uit de verlening van logistieke
diensten.
3.7. Zijn verantwoordelijkheid zoals deze voortvloeit uit de A.L.V. te verzekeren bij een erkende
verzekeringsmaatschappij, volgens de Controlewet op de Verzekeringen van 9 juli 1975.
Algemene Logistieke Voorwaarden
Pagina 4 van 11
3.8. Alleen in de ruimtes of terreinen waar de goederen zich bevinden, de aanwezigheid van de
Opdrachtgever of van de door hem aangeduide personen toe te laten doch uitsluitend op eigen risico
van deze laatsten en uitsluitend gedurende de gewone diensturen, op voorwaarde echter dat dit:
 Plaats vindt in aanwezigheid van de Logistieke Dienstverlener;
 Van tevoren medegedeeld en goedgekeurd werd;
 Plaats vindt overeenkomstig het huishoudelijk reglement van de Logistieke Dienstverlener;
 Naleving van de in het Logistiek Centrum en/of op de terreinen van de Logistieke
Dienstverlener geldende veiligheidsvoorschriften.
3.9. Te letten op de goede werking van het materieel dat hij gebruikt voor de uitvoering van
het contract voor de verlening van logistieke diensten.
3.10 Behoudens anders overeengekomen tussen partijen zijn de verbintenissen van de Logistieke
Dienstverlener onder onderhavige Overeenkomst een inspanningsverbintenis en kunnen in geen
geval als resultaatsverbintenis geïnterpreteerd worden.
4 AANSPRAKELIJKHEID VAN LOGISTIEKE DIENSTVERLENER
4.1. Indien door de Logistieke Dienstverlener ontvangen goederen in hun eventuele verpakking
niet in dezelfde dan wel in de overeengekomen staat aan de Opdrachtgever en/of geadresseerde
worden afgeleverd, is de Logistieke Dienstverlener, behoudens Overmacht en het verder in deze
voorwaarden bepaalde, voor de daarvoor ontstane schade en/of het verlies aansprakelijk in zover dit
het gevolg is van een fout of nalatigheid van de Logistieke Dienstverlener, zijn aangestelden,
personeel of eventuele onderaannemers. De Opdrachtgever draagt hierbij de bewijslast .
4.2. De Logistieke Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade en verlies aan en van
goederen, voorzover die schade/verlies het gevolg is van de bijzondere risico’s verbonden aan opslag
in open lucht, in opdracht van de Opdrachtgever.
4.3. De Logistieke Dienstverlener is niet aansprakelijk in geval van o.a. diefstal met braak en/of
geweld, brand, ontploffing, bliksem, inslag van luchtvaartuigen, waterschade, eigen gebrek van de
goederen en hun verpakking, en verborgen gebreken, huur- en staangelden (demurrage and
detention), en Overmacht.
4.4. De aansprakelijkheid van de Logistieke Dienstverlener binnen de A.L.V. is beperkt tot een
tussen partijen nader overeen te komen bedrag per kilogram, per gebeurtenis en per jaar, tenzij de
schade opzettelijk werd veroorzaakt door het bestuur van de Logistieke Dienstverlener. Zijn zodanige
bedragen niet overeengekomen, dan geldt een maximum bedrag van 8,33 speciale trekkingsrechten
(S.T.R.) per kilogram verloren of beschadigde goederen met het absoluut maximum van 25.000 euro
per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak, alsmede een
maximum van 100.000 euro per jaar.
4.5. Indien de Logistieke Dienstverlener de Logistieke Dienstverlening en/of Bijkomende
Werkzaamheden niet op het overeengekomen tijdstip of binnen de overeengekomen termijn, wijze
en plaats verricht, vraagt hij vervolgens instructies aan de Opdrachtgever en is hij, onverminderd het
bepaalde in lid 1 van dit artikel, verplicht deze activiteiten alsnog zo spoedig mogelijk en zonder extra
kosten voor de Opdrachtgever, op de overeengekomen wijze te verrichten.
Algemene Logistieke Voorwaarden
Pagina 5 van 11
Wanneer de Opdrachtgever daarnaast kosten heeft gemaakt in verband met het feit dat de
Logistieke Dienstverlener de Logistieke Dienstverlening en/of Bijkomende Werkzaamheden niet op
de overeengekomen wijze, tijdstip en plaats heeft verricht is de Logistieke Dienstverlener voor deze
kosten aansprakelijk tot ten hoogste een bij het sluiten van de Logistieke
Dienstverleningsovereenkomst overeen te komen bedrag. Indien een zodanig bedrag niet is
overeengekomen, zal de aansprakelijkheid van de Logistieke Dienstverlener voor deze kosten
maximaal 750 euro per gebeurtenis bedragen.
4.6. De Logistieke Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van inlichtingen en
opdrachten, verstrekt door of aan andere personen dan die bedoeld in artikel 3 lid 3.
4.7. Indien de Logistieke Dienstverlener herhaaldelijk niet voldoet aan zijn substantiële
verplichtingen kan de Opdrachtgever, onverminderd zijn recht tot vergoeding van schade zoals
omschreven in de leden 1, 2, 3 en 4 van dit artikel, de overeenkomst tot Logistieke Dienstverlening
opzeggen nadat hij de Logistieke Dienstverlener schriftelijk een termijn van minimum 30 dagen heeft
gesteld en de Logistieke Dienstverlener bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichtingen heeft
voldaan.
Ter vergoeding van de uit deze opzegging voortvloeiende schade is de Logistieke Dienstverlener ten
hoogste een bij het sluiten van de Logistieke Dienstverleningsovereenkomst te bepalen bedrag
verschuldigd.
4.8. De Logistieke Dienstverlener is niet aansprakelijk voor enigerlei schade anders dan aan de
goederen zelf. Zo is de aansprakelijkheid van de Logistieke Dienstverlener uitgesloten voor alle
indirecte of immateriële schade, zoals maar niet beperkt tot gederfde inkomsten, gederfde winst en
gevolgschade.
4.9. De eventuele schade, verliezen en/of Stockverschillen zullen éénmaal per jaar geëvalueerd
worden. In geval van een positief verschil zal geen schadevergoeding gevraagd worden. Eventuele
negatieve verschillen en eventuele positieve verschillen worden daarbij tegen elkaar weg geboekt.
In geval van een negatief verschil zal geen schadevergoeding betaald worden indien dit verschil
kleiner is dan een tussen partijen nader overeen te komen percentage van het totale Jaarvolume. Bij
gebreke hiervan geldt een percentage van 0,1% van het totale Jaarvolume dat het onderwerp is van
de Logistieke Dienstverleningsovereenkomst. Onder Jaarvolume wordt hier verstaan de som van de
inkomende, uitgaande en behandelde hoeveelheden goederen.
In het geval dat het overeengekomen percentage toch zal overschreden worden zal de Logistieke
Dienstverlener aan de Opdrachtgever een schadevergoeding betalen die gelijk is aan de door
Opdrachtgever te bewijzen aankomstwaarde van de desbetreffende Stockverschillen boven het
overeengekomen percentage. De aansprakelijkheid voor Stockverschillen is beperkt zoals voorzien in
artikel 4.4. Onder aankomstwaarde wordt verstaan de kostprijs van de productie of aanschafwaarde
verhoogd met de transportkost tot Inontvangstname door de Logistieke Dienstverlener.
4.10. De Logistieke Dienstverlener kan overgaan tot de verkoop van de goederen zonder de
instructies van de ladingbelanghebbende af te wachten indien de bederfelijke aard of de staat van de
goederen dit rechtvaardigt of wanneer de bewaarkosten buiten verhouding zijn met de waarde van
de goederen. De waarde van de goederen is de productiekost of bij gebreke hiervan de gangbare
marktprijs, of bij gebreke hiervan de gebruikelijke waarde van goederen van dezelfde aard en
kwaliteit.
Algemene Logistieke Voorwaarden
Pagina 6 van 11
Hij kan eveneens overgaan tot de verkoop in geval van afstand van de goederen door de
Opdrachtgever.
In de andere gevallen kan hij eveneens overgaan tot de verkoop wanneer hij van de
ladingbelanghebbende geen andere instructies heeft gekregen binnen een redelijke termijn waarvan
de uitvoering redelijkerwijze kan geëist worden.
Indien de goederen verkocht werden in toepassing van huidig artikel, zal de opbrengst van de
verkoop ter beschikking van de ladingbelanghebbende moeten gesteld worden onder aftrek van de
kosten die de goederen belasten. Indien deze kosten hoger zijn dan de opbrengst van de verkoop zal
de Logistieke Dienstverlener recht hebben op het verschil.
De wijze van handelen in geval van verkoop wordt bepaald door de wet en de gebruiken van de
plaats waar de goederen zich bevinden.
Alleszins zal in geval van bederfelijke goederen of goederen waarvan de bewaarkosten buiten
verhouding zijn met de waarde van de goederen, een eenvoudige mededeling van verkoop aan de
ladingbelanghebbende worden gericht.
Indien deze laatste hierop niet binnen 2 Werkdagen reageert, kan de verkoop doorgaan.
In geval van niet-bederfelijke goederen zal eveneens een eenvoudige mededeling van verkoop aan
de ladingbelanghebbende worden gericht.
Indien deze laatste hierop niet reageert binnen een termijn van 15 kalenderdagen, kan worden
verkocht.
5 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
De Opdrachtgever is verplicht:
5.1. Eén of meer contactpersonen aan te wijzen en daarvan opgave te doen aan de Logistieke
Dienstverlener.
5.2. Indien de Opdrachtgever verzuimt één of meer contactpersonen aan te wijzen als bedoeld in
artikel 5 lid 1 van deze voorwaarden, wordt degene die namens de Opdrachtgever de overeenkomst
tot Logistieke Dienstverlening heeft ondertekend geacht contactpersoon te zijn.
5.3. De Opdrachtgever is gehouden tijdig alle gegevens te verstrekken betreffende de goederen
evenals de behandeling daarvan, waarvan hij weet of behoort te weten dat deze voor de Logistieke
Dienstverlener van belang zijn.
Daarnaast zal de Opdrachtgever de gegevens die de Logistieke Dienstverlener stelt nodig te hebben
voor het correct uitvoeren van de overeenkomst tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze
ter beschikking van de Logistieke Dienstverlener stellen.
Voor de gevaarlijke goederen is de Opdrachtgever gehouden alle documenten en instructies zoals
deze vermeld staan in de conventies en voorschriften in dit verband zoals ADR, ADNR, IMDG, MSDSfiches… aan de Logistieke Dienstverlener te verstrekken of mede te delen.
Algemene Logistieke Voorwaarden
Pagina 7 van 11
De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de
Logistieke Dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden die van hem dan wel van
derden afkomstig zijn.
De Logistieke Dienstverlener heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot
het moment dat de Opdrachtgever aan de hierboven genoemde verplichtingen heeft voldaan.
Voor zover door het niet-tijdig, dan wel niet behoorlijk ter beschikking stellen van de
overeengekomen goederen, van gegevens en/of bescheiden, de uitvoering van de werkzaamheden
wordt vertraagd, dan wel niet naar behoren kan worden uitgevoerd, zijn de daaruit voortvloeiende
extra kosten en schade voor rekening van de Opdrachtgever.”
De Opdrachtgever is eveneens verantwoordelijk voor elke schade aan het milieu, schade of eigen
letsel die de Logistieke Dienstverlener, zijn aangestelden, personeel of eventuele onderaannemers
zouden lijden als gevolg van onvolledige, onjuiste, onbetrouwbare informatie betreffende de aard
van de goederen.
5.4. De Logistieke Dienstverlener te informeren over de vergunningen nodig voor de uitoefening
van zijn activiteiten.
5.5. De overeengekomen goederen op de overeengekomen plaats, tijd en wijze, tenminste
verpakt in een geschikte, voldoende en transportzekere verpakking, vergezeld van een begeleidend
document en de overige krachtens de wet van de zijde van de Opdrachtgever vereiste documenten
ter beschikking van de Logistieke Dienstverlener te stellen, tenzij partijen hierover schriftelijk
andersluidende afspraken hebben gemaakt.
5.6. Naast de overeengekomen prijs voor de Logistieke Dienstverlening, de door de Logistieke
Dienstverlener gemaakte kosten met betrekking tot de Bijkomende Werkzaamheden, alsmede de
kosten, als bedoeld in artikel 3 lid 6, binnen de gestelde betalingstermijn te vergoeden.
5.7. De Logistieke Dienstverlener te vrijwaren tegen aanspraken van derden voor schade, direct
of indirect veroorzaakt door de goederen, onvoldoende of ongeschikte verpakking van de Goederen,
een handelen of nalaten door de Opdrachtgever, zijn ondergeschikten, alsmede alle andere personen
van wier diensten de Opdrachtgever gebruik maakt.
5.8. In te staan voor het door hem aan de Logistieke Dienstverlener ter beschikking gestelde
materieel.
5.9. Bij beëindiging van de Logistieke Dienstverleningsovereenkomst de zich nog bij de Logistieke
Dienstverlener bevindende goederen uiterlijk op de laatste Werkdag van die overeenkomst in
ontvangst te nemen, en dat na betaling van al hetgeen verschuldigd is of zal worden. Voor hetgeen
na beëindiging van de Logistieke Dienstverleningsovereenkomst verschuldigd zal zijn, kan de
Opdrachtgever volstaan met het stellen van voldoende zekerheid.
5.10. Elke aanpassing van tarieven te aanvaarden met betrekking tot het maken van uitgaven
en/of het dragen van kosten (inclusief nieuwe taksen) die ongekend zijn op het ogenblik van de
ondertekening van deze overeenkomst, en die de Opdrachtgever ook zou gehad hebben indien de
Opdrachtgever de in deze overeenkomst vermelde activiteiten voor eigen rekening zou uitoefenen.
Algemene Logistieke Voorwaarden
Pagina 8 van 11
Partijen bepalen bij aanvang van de overeenkomst de modaliteiten van automatische indexatie van
de tarieven. Bij gebreke hiervan worden de tarieven aangepast volgens de consumptieprijsindex,
zoals gepubliceerd op de website van de FOD Economie.
5.11. De kosten van afvoer en recyclage van de verpakkingen en van het afval die voortvloeien uit
de dienstverlening tegen kostprijs te betalen.
6 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER
6.1. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade en kosten, veroorzaakt door hemzelf en
personen die in zijn opdracht werken en/of door hem zijn aangewezen, en/of door de goederen
voorwerp van de Logistieke Dienstverleningsovereenkomst.
6.2. Indien de Opdrachtgever niet tijdig de inlichtingen en documenten als bedoeld in artikel 5 lid
3 van deze voorwaarden mededeelt, dan wel de overeengekomen goederen niet op het
overeengekomen tijdstip of binnen de overeengekomen termijn, wijze en plaats, in een geschikte,
voldoende en transportzekere verpakking en vergezeld van de vereiste documenten als bedoeld in
artikel 5 lid 5 van deze voorwaarden, ter beschikking stelt, is hij verplicht deze activiteiten alsnog zo
spoedig mogelijk, kosteloos en op de overeengekomen wijze voor de Logistieke Dienstverlener te
verrichten.
Wanneer de Logistieke Dienstverlener daarnaast kosten heeft gemaakt in verband met het feit dat
de Opdrachtgever zijn verplichtingen, als bedoeld in artikel 5 de leden 3 en 5 van deze voorwaarden
niet is nagekomen, is de Opdrachtgever voor deze kosten tot maximaal 30.000 euro per gebeurtenis
verantwoordelijk.
6.3. Indien de Opdrachtgever herhaaldelijk niet voldoet aan zijn verplichtingen kan de Logistieke
Dienstverlener, onverminderd zijn recht tot vergoeding van schade, de overeenkomst tot Logistieke
Dienstverlening opzeggen, nadat hij de Opdrachtgever schriftelijk een redelijke uiterste termijn heeft
gesteld en de Opdrachtgever bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. In dat
geval is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
6.4. De Opdrachtgever zal de goederen adequaat verzekeren doch ten minste tegen brand,
bliksem, ontploffing , inslag van luchtvaartuigen, stormschade, waterschade, overstroming en
diefstal. In dergelijke gevallen zullen de Opdrachtgever en diens verzekeraar afstand doen van
verhaal jegens de Logistieke Dienstverlener en alle derden.
Bovendien zal hij verantwoordelijk zijn voor het ophalen en de behandeling van de beschadigde
goederen. De toegang tot de ruimtes is geregeld in artikel 3 lid 8. Hij zal bovendien alle kosten
betalen veroorzaakt door de ophaling en behandeling van de door brand en/of overstroming
beschadigde goederen evenals alle kosten hoedanook die eruit voortvloeien, zoals de kosten van
reiniging of sanering van het terrein of van de installaties en dit zonder afbreuk te doen aan hetgeen
vermeld staat onder artikel 6 lid 1.
Algemene Logistieke Voorwaarden
Pagina 9 van 11
7 VERJARING
Alle vorderingen waartoe de Logistieke Dienstverleningsovereenkomst aanleiding geeft met inbegrip
van deze die voortvloeien uit een remboursbeding, verjaren door verloop van één jaar vanaf de dag
volgend op degene waarop de Opdrachtgever kennis heeft of zou moeten hebben van het feit of
voorval dat tot de vordering aanleiding geeft. Op straffe van verval dient elke vordering schriftelijk
gemeld te worden: vordering met betrekking tot zichtbare schade onmiddellijk na Aflevering, en elke
vordering tot onzichtbare schade binnen een termijn van 7 Werkdagen na Aflevering,.
8 DUUR EN BEEINDIGING CONTRACT
8.1 Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen geldt dat de Logistieke
Dienstverleningsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan met een opzegtermijn van
tenminste 6 maanden.
8.2 Indien een van de partijen herhaaldelijk niet voldoet aan zijn substantiële verplichtingen kan
de andere partij, de overeenkomst tot Logistieke Dienstverlening opzeggen nadat hij schriftelijk per
aangetekend schrijven aan de algemene directie (zaakvoeder, gedelegeerd bestuurder,…) een
termijn van minimum 30 dagen heeft gesteld en de andere Partij bij afloop daarvan nog niet aan zijn
verplichtingen heeft voldaan.
8.3 In geval van vereffening, betalingsonmacht en/of faillissement en/of een andere vorm van
collectieve schuldenregeling van een der partijen is heeft de andere partij het recht de overeenkomst
zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden.
8.4. Indien er reeds sprake is van gedeeltelijke uitvoering door de Logistieke Dienstverlener, kan
de ontbinding van de Logistieke Dienstverleningsovereenkomst slechts betrekking hebben op de
toekomst en is de Opdrachtgever een prijs verschuldigd evenredig aan het wel uitgevoerde gedeelte
van de Overeenkomst.
8.5. In geval van Overmacht welke langer dan 30 dagen voortduurt heeft de Opdrachtgever het
recht de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder dat de Opdrachtgever gerechtigd is tot
het vorderen van vergoeding van enige schade ter zake van deze ontbinding.
9 BETALINGSVOORWAARDEN
9.1. Alle, door de Logistieke Dienstverlener en de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, uit
welken hoofde ook, zullen worden betaald, met inachtneming van de overeengekomen termijn of bij
gebreke van een overeengekomen termijn binnen veertien dagen na de factuurdatum.
9.2. Bij ontstentenis van betaling van de factuur op de vervaldatum zal het verschuldigde bedrag
van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest opleveren tegen de interestvoet bepaald
door de ECB, bepaald door de wet van 2 augustus 2002 in uitvoering van de Europese Richtlijn
2011/7/EU, vermeerderd met zeven percent en afgerond naar het hogere halve percent.
9.3. Indien binnen een termijn van vijftien dagen na toezending van een ingebrekestelling bij per
post aangetekende brief, de schuldenaar in gebreke blijft zal het verschuldigde bedrag bovendien
nog vermeerderd worden met 10% met een minimum van 125 euro en een maximum van 4.000 euro
ten titel van forfaitaire schadevergoeding voor de bijkomende administratieve kosten,
debiteurentoezicht en ontregeling van het commercieel gebeuren.
Algemene Logistieke Voorwaarden
Pagina 10 van 11
9.4. Voorzover wettelijk toegelaten, wordt schuldvergelijking om geen enkele reden toegestaan.
9.5. Bij geschil in een afrekening, wordt het niet-betwiste gedeelte steeds voldaan conform de
betalingsvoorwaarden van onderhavige Overeenkomst.
9.6. In het geval de logistieke dienstverleningsovereenkomst voor om het even welke reden
beëindigd wordt, zijn alle bedragen waarnaar verwezen wordt onder bepaling 9 onmiddellijk
verschuldigd en opeisbaar.
10 ZEKERHEDEN
10. 1. De Logistieke Dienstverlener heeft, een retentierecht op goederen en documenten, die hij in
verband met de Logistieke Dienstverlening onder zich heeft.
10.2. De Logistieke Dienstverlener kan het recht van retentie slechts uitoefenen voor hetgeen hem
verschuldigd is of zal worden in het kader van de Logistieke Dienstverlening. Hij kan dit recht tevens
uitoefenen voor hetgeen bij wijze van rembours op de goederen drukt.
10.3. De Logistieke Dienstverlener kan het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen hem
door de Opdrachtgever nog verschuldigd is in verband met voorgaande overeenkomsten tot
Logistieke Dienstverlening.
10.4. De Logistieke Dienstverlener kan het recht van retentie tevens uitoefenen voor een hem in
verband met een rembours toekomende provisie, waarvoor hij geen zekerheid behoeft te
aanvaarden.
10.5. Alle goederen, documenten en gelden, die de Logistieke Dienstverlener uit hoofde van de
Logistieke Dienstverleningsovereenkomst onder zich heeft, strekken hem tot onderpand voor alle
vorderingen, die hij ten laste van de Opdrachtgever heeft.
10.6. Indien de Opdrachtgever in gebreke is de bedragen te voldoen, die door hem aan de
Logistieke Dienstverlener verschuldigd zijn en terzake waarvan de Logistieke Dienstverlener
ingevolge de voorgaande leden een retentierecht en/of pandrecht heeft, heeft de Logistieke
Dienstverlener, na verkregen toestemming van de rechter, het recht de bij hem opgeslagen goederen
voor eigen rekening doch op kosten van de Opdrachtgever te verkopen overeenkomstig de Wet van
05.05.1872.
10.7. De Logistieke Dienstverlener kan het onderpand desgevraagd doen vervangen door een
uitsluitend te zijner beoordeling staande gelijkwaardige zekerheid.
11 TOEPASSELIJK RECHT / BEVOEGDHEID
11.1. Alle overeenkomsten, waarop de A.L.V. van toepassing zijn, zullen onderworpen zijn aan het
Belgisch recht.
Algemene Logistieke Voorwaarden
Pagina 11 van 11
11.2. Elk geschil betreffende de geldigheid, interpretatie of uitvoering van een overeenkomst waar
de A.L.V. op van toepassing zijn zal tot de bevoegdheid behoren van de Rechtbanken welke
territoriaal bevoegd zijn voor de zetel van de Logistieke Dienstverlener, behoudens indien er tussen
de Opdrachtgever en de Logistieke Dienstverlener een uitdrukkelijke overeenkomst bestaat waarin
de geschillen onderworpen worden aan arbitrage.
12 DIVERSE BEPALINGEN
12.1. De niet-toepasbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden heeft geen
invloed op de toepasbaarheid van de andere bepalingen. Beide partijen zullen onmiddellijk het
nodige doen om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige die de oorspronkelijke
intentie van partijen benadert.
12.2. Het feit dat een van de partijen niet zou reageren op het niet naleven van de contractuele
bepalingen door de andere partij, zal nooit kunnen beschouwd worden door de tegenpartij als een
definitieve afwijking van de betrokken bepaling(en).
12.3. Ieder der partijen verplicht zich tot strikte geheimhouding ten opzichte van derden, ten
aanzien van de volledige inhoud van de tussen de Opdrachtgever en de Logistieke Dienstverlener
gesloten overeenkomst, evenals ten aanzien van informatie verkregen in het kader van deze
overeenkomst van de andere partij, met uitzondering van informatie die aan bevoegde
overheidsinstanties moet worden verstrekt op basis van een wettelijke verplichting en met
uitzondering van informatie-uitwisseling met derden in het kader van een normale bedrijfsvoering.
12.4 Alle kennisgevingen dienen schriftelijk per aangetekend schrijven te gebeuren aan het adres
van de algemene directie (zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder,…).
12.5 De Nederlandstalige versie van deze ALV is de enige authentieke. In geval van contradictie
tussen de Nederlandstalige versie en enige vertaling, zal onderhavige Nederlandstalige versie en de
interpretatie ervan, leidend zijn.
13 NEERLEGGING
Deze ALV zijn de herziene versie van en vervangen de voorwaarden opgesteld door
BELOTRA/Logistieke Cel van FEBETRA en het Koninklijk Verbond der Beheerders van
Goederenstromen, neergelegd op 27 november 2003 ter Griffie van de Kamer van Koophandel en
Nijverheid van Antwerpen en Waasland. Onderhavige ALV werden op hun beurt op 9 oktober 2015
neergelegd bij voornoemde Griffie